s
เบอร์โทรศัพท์
รหัสผ่าน (8-15 ตัวอักษร)
ยืนยันรหัสผ่าน (8-15 ตัวอักษร)
ชื่อ-นามสกุล ชื่อบัญชีฝากเงิน ต้องตรงกับชื่อบัญชีถอนเงิน และต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถอนเงินไม่ได้
หมายเลขบัญชี (ไม่ใส่เครื่องหมาย ไม่ต้องเว้นวรรค)
ไอดีไลน์ (ถ้าไม่มี กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์)